Smaller Default Larger

Utylizacja produktów

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

Taki symbol (WEEE) umieszczony na wyrobie wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oznacza to, iż pod karą grzywny, wyrobów takich oraz powstających z nich odpadów nie można wyrzucać do zwykłych śmieci (np. z gospodarstwa domowego) razem z innymi odpadami.

Wyroby tak oznakowane są szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzkiego ze względu na (1) możliwość zawarcia w nich niewielkich ilości substancji szkodliwych, a które niezbędne są do ich prawidłowego działania i/lub (2) ze względu na ilość powstających z nich odpadów, które mogą zostać zagospodarowane. W związku z tym odpady powstające ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wymagają specjalnej formy przetwarzania odpadów, w szczególności odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania.

Wyroby takie powinny zostać oddane do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje na temat punktów zbierania/odbierania udzielają władze lokalne lub sprzedawcy tego rodzaju sprzętu. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać sprzedawcy detalicznemu lub hurtowemu w sytuacji dokonywania zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju - w ilości nie większej – niż ilość nowego kupowanego sprzętu. Taki sprzęt można również przekazać podczas przeprowadzanych akcji organizowanych przez władze lokalne lub organizacje odzysku zużytego sprzętu – w tzw. punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

Oddawany zużyty sprzęt i jego opakowanie powinno zostać oczyszczone z kurzu, farb, olejów, smarów itp. zabrudzeń.
W opakowaniach nie powinny znajdować się inne odpady lub przedmioty. Zużyty sprzęt i jego opakowanie nie może być narażone na działanie czynników atmosferycznych. Składowanie, transportowanie zużytego sprzętu powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności, zwłaszcza dotyczy to lamp wyładowczych (np. typu świetlówki), gdzie w wyniku uszkodzenia elementów szklanych może dojść do uwolnienia szkodliwej rtęci (Hg).

 

INSTRUKCJE DOT. POSTĘPOWANIA ZE SZCZĄTKAMI LAMPY W RAZIE PRZYPADKOWEGO USZKODZENIA
Dot. lamp wyładowczych (np. świetlówek)

 

Lampy wyładowcze (np. świetlówki) w celu zapewnienia prawidłowego działania zawierają rtęć. W sytuacji rozbicia elementów szklanych lampy (szklanych rurek, bańki) następuje uwolnienie tej substancji z lampy, co może skutkować zanieczyszczeniem środowiska i jest szkodliwe dla organizmów żywych. Dlatego z wyrobami takimi należy obchodzić się ze szczególną ostrożnością zarówno podczas ich transportowania, eksploatacji jak również po zakończeniu użytkowania. Lampy takie są oznakowanie symbolem (WEEE) – jak wyżej.

 

W przypadku rozbicia lampy należy natychmiast wywietrzyć pomieszczenie. Z użyciem gumowych rękawiczek, bardzo ostrożnie pozbierać elementy lampy. Przy braku rękawiczek, można użyć grubszego papieru i zgarnąć elementy lampy, a szeroką taśmą samoprzylepną, stroną klejącą, zebrać resztki. W każdym przypadku, należy wystrzegać się skaleczenia i dokładnie zebrać wszystko. Miejsca, w które dostały się szczątki lampy dodatkowo posypać siarką lub ziemią z kwiatków i przykryć mokrym papierem. Następnie wszystko dokładnie pozbierać z wykorzystaniem papierowych ręczników kuchennych i razem z częściami lampy, rękawiczkami, taśmą klejąca itp. przedmiotami, które mogły mieć kontakt z rtęcią umieścić w szczelnym pojemniku. Rtęci oraz resztek lampy nie należy zbierać odkurzaczem, gdyż może to skutkować dalszym rozpyleniem substancji szkodliwej. Pojemnik oddać niezwłocznie do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego lub do punktu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

 

W celu zapewnienie należytego stopnia ochrony środowiska i spełnienia wymagań ustawowych Greenlux sp. z o.o. ściśle współpracuje z organizacjami CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz CCR REPACK Polska Organizacja Odzysku S.A.: http://www.ccr-revlog.pl/

 

POBIERZ DOKUMENT